Политика на поверителност


1. Въведение

1.1 Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни урежда начинът, по който Организаторът на Турнира ЛАКОМ ЗА ГОЛ® – Мирослав Бобчев (за краткост по-надолу “Организаторът”) събира, обработва и съхранява вашите лични данни. Това е в съответствие с изискванията на „Общия регламент относно защитата на данните” – Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.

1.2 Поверителността на информацията за потребители е основен приоритет. Организаторът в качеството си на администратор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица. Организаторът отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата, дотолкова, доколкото са необходими. Съответно: за осъществяване дейността; за предоставяне на услугите; за използването на уеб сайта и за целите на маркетинга.

1.3 Настоящата Политика дава информация за това как и какви видове лични данни се събират от и за вас, защо са необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени.

1.4 Дефиниции:
1.4.1 „лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение. Също и онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

1.4.2 „обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна. Също и извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, като данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

1.4.3 „Регламента“ означава „Общ регламент относно защитата на данните” – Регламент (ЕС) 2016/679.

Моля, прочетете внимателно настоящата Политика. Предоставяйки вашите лични данни на Лаком за гол, независимо дали по електронен път или на хартия, вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.

Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата Политика, да се свържете с мене като длъжностно лице по защита на данните. В случай, че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не ви препоръчвам използването на продукти и услуги, предоставяни от Организатора, за които е задължително да предоставите личните си данни.

2. Контакти и връзки

2. 1 Информация относно Организатора в качеството му на администратор на лични данни.

Във връзка с обработката на вашите лични данни можете да се свържете с мене:
Мирослав Бобчев
Офис: гр. Пловдив, п.к. 4002, ул. „Свети Горазд“ 7
Телефон: +359 887322367
Email: lakomzagol@gmail.com
Уеб сайт: https://lakomzagol.com/

2.2 Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефон: +359 2 915 3518
E-mailkzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайтwww.cpdp.bg

В случай, че смятате, че нарушавам вашите права, свързани с обработката на личните ви данни, и в съответствие с изискванията на „Общия регламент относно защитата на данните” – Регламент (ЕС) 2016/679,  имате право да подадете жалба до надзорен орган и да потърсите защита по съдебен ред както следва:

Право на жалба до надзорен орган

В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни, извършвана от мене, или относно начина, по който съм разгледал ваша жалба, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и длъжностното лице за защита на данните (ако такова е налично).

Можете да подадете жалба по един от следните начини:

1. Лично на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2.

2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2, Комисия за защита на личните данни.

3. По факс на адрес: 029153525.

4. По електронен път на email адреса на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана).

5. Чрез сайта на КЗЛД на адрес https://cpdp.bg/?p=pages&aid=6 по начина, описан на съответната страница. В този случай жалбата ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.

Във всеки един от тези случаи жалбата следва да съдържа:

 • данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие)
 • естество на жалбата
 • друга информация и документи, които считате за относими към жалбата
 • дата и подпис (за електронните документи– електронен, за хартиените документи – собственоръчен)

КЗЛД предоставя формуляр за жалба до Комисията (за подпомагане и ориентиране на гражданите) във връзка със злоупотреба при обработване на лични данни в списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на политически субекти. Формулярът може да бъде изтеглен от следната страница:https://cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2017/Forma_jalba_politicheski subekti.doc

3. Принципи и Oснования за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

3.1 За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и са предприети необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните принципи, спазвани от Организатора, Вашите лични данни са:

 • 3.1.1 обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност”);
 • 3.1.2 събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите”);
 • 3.1.3 подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум”);
 • 3.1.4 точни и поддържани в актуален вид; Организаторът е предприел всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност”);
 • 3.1.5 съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението”);
 • 3.1.6 обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност”);
 • 3.1.7 Организаторът носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчетност”).

3.2 Основания за събиране на лични данни:

 • 3.2.1 Организаторът събира и обработва вашите лични данни във връзка с използването на сайта и последващо предоставяне на информация, на основание чл.6, ал.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по-конкретно – въз основа на изрично получено съгласие от вас като потребител/ потенциален клиент. Вие не сте задължен/а и не се изисква от вас да се регистрирате или да предоставяте лични данни, за да разгледате настоящия уеб сайт, или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му. Предоставянето на лични данни чрез този уеб сайт се осъществява посредством формата за контакт. Потребявайки сайта вие следва да дадете съгласието си за предоставяне на данните, което автоматично означава и съгласие ние да ги обработваме, с цел да се отговори на евентуално ваше запитване;
 • 3.2.2 Организаторът събира и обработва вашите лични данни в случай, че дадете съгласие да получавате съобщения, свързани с проекти, събития, кампании, оферти, предложения свързани с дейността;
 • 3.2.4 Организаторът събира и обработва лични данни във връзка със спазването на законови задължения, които се прилагат спрямо администратора – в изпълнение на задълженията ми към НАП (Национална агенция по приходите), НОИ (Национален осигурителен институт) и други държавни и общински органи;
 • 3.2.6 Организаторът събира и обработва лични данни и във връзка с подбора и наемане на кадри за дейността. Свободните позиции може да бъдат обявявани на сайта, с възможност за кандидатстване за дадена позиция посредством специална форма за контакт или като изпратите съобщение и необходими документи на посочен email.
4. Цели на обработката на лични данни

4.1 Съгласно изискванията на Раздел I – Прозрачност и условия от Регламент (ЕС) 2016/679 Организаторът предоставя прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно чл. 12 от Регламента.

4.2 Организаторът събира, обработва и съхранява лични данни за следните цели:

 • Предоставяне на услуги;
 • Извършване на продажби;
 • За маркетингови дейности – свързани с проекти, събития, кампании, оферти, предложения, свързани с дейността (при изрично изявено желание за получаване на такава информация), и др.
 • За комуникация с вас – относно правоотношения по договори и извъндоговорни отношения
 • За юридически цели – за разрешаване на правни спорове и защита на моите права и законни интереси;
 • За изпълнение на трудовоправните и осигурителните отношения, включително за целите на подбора на персонал;
5. Видове данни, събирани, обработвани и съхранявани от Организатора

5.1 За осъществяване на посочените в т.4 от настоящата политика цели, Организаторът събира, обработва и съхранява следните категории данни:

Данни за идентификация на лицата: име, презиме, фамилия;

Данни за контакт: адрес, телефон, имейл, позиция, и др.;

Данни за използван IP адрес (при влизане в сайта);

Данни, необходими за трудово-правни отношения (съгласно фирмени процедури) и други;

Данни в зависимост от спецификата на ползваните услуги, съответно от вида правоотношения, в които участвате;

5.2 Организаторът не събира: лични данни, които се отнасят за расов или етнически произход; които да разкриват политически, религиозни или философски убеждения; генетични и биометрични данни;

6. Срок за съхранение на лични данни:

6.1 Организаторът съхранява Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани в настоящата Политика, освен ако е необходим по-дълъг период на съхранение или такъв е позволен от приложимото законодателство. Съхранението се извършва при спазване на законово установените срокове за определена категория документи (ведомости, финансови отчети, счетоводни регистри и др.), както и законоустановените давностни срокове в Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за счетоводството, Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за задълженията и договорите. След изтичане на срока на съхранение, Организаторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни, без ненужно забавяне, по реда на приетата вътрешна фирмена процедура за унищожаване на лични данни;

6.2 Организаторът ще ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен, с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Организатора или друго.

7. Унищожаване

Организаторът ще унищожи вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да могат да бъдат възпроизведени или възстановени.

8. Източници на лични данни

Личните данни, събрани от Организатора се събират от лицата, за които се отнасят; чрез формата за контакт; от трети лица – наши контрагенти и/или посредници, при спазване изискванията на Регламента.

9. Права на лицата, чиито данни се обработват от Организатора
 • 9.1 Право на достъп: вие имате право да изисквате и получите от Организатора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас; да получите достъп до данните, свързани с вас, както и информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни; Организаторът ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с вас, в електронна или друга подходяща форма; предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Организаторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията;
 • 9.2 Право на коригиране: Вие може да коригирате или попълните неточни или непълни лични данни, свързани с вас, директно с отправяне на искане до Организатора;
 • 9.3 Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Вие имате право да поискате от Организатора изтриване на свързаните с вас лични данни, а Организаторът е длъжно да ги изтрие без ненужно забавяне, когато са налице, предвидените в закона основания и ако не е налице друго основание за законосъобразно обработване или законосъобразно основание за отказ на администратора да изтрие данните; Организаторът не изтрива данни, за които има законно задължение да съхранява, включително за защита, по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
 • 9.4 Право на ограничаване: Вие имате право да изискате от Организатора да ограничи обработването на свързаните с вас лични данни, когато: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Организатора да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено. Организаторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването или защитата на свои правни претенции. Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Организатора имат преимущество пред вашите интереси;
 • 9.5 Право на преносимост: Вие може по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за вас, във връзка с взаимоотношенията ви с Организатора като отправите писмено искане за това. Когато е технически осъществимо, може да поискате директно прехвърляне на личните данни към посочен от вас администратор;
 • 9.6 Право на информация: Вие имате право да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването;
 • 9.7 Право на възражение: Вие може да възразите по всяко време срещу обработването от Организатора на лични данни, които се отнасят до вас, когато обработването е на основание: изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия; за целите на легитимните интереси на администратора. За целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, включително за профилиране или обработване за целите на директен маркетинг;
 • 9.8 Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за вас или ви касае значително. Организаторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 • 9.9 Право на жалба: Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на вашите лични данни;
 • 9.10 Право на обезщетение: Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.
 • 9.11 За упражняване на посочените по-горе права следва да отправите искане до Организатора, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
 • 9.12 Имате възможност да упражните правата си по следния начин:
 • С писмо до: Мирослав Бобчев, на пощенски адрес: 4002 Пловдив, ул. Свети Горазд 7;
 • По телефон: Телефон: +359 887322367
 • В Интернет: E-mail адрес: lakomzagol@gmail.com

Уеб сайт: https://lakomzagol.com/

10. Оттегляне на съгласието за обработване на личните ви данни

Когато сте дали съгласието си за обработване на личните ви данни за една или повече конкретни цели, ако не желаете всички или част от данните да продължат да бъдат обработвани от Организатора за конкретна или за всички цели на обработване, вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни чрез искане до Организатора в свободен текст.

11. Предаване на лични данни на трети държави или международни организации
 • 11.1 Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация извън ЕС, се осъществява от Организатора само при условията на Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679, като се спазват условията, посочени в глава V на регламента. Организаторът прилага всички разпоредби на регламента, така че да не се излага на риск необходимото ниво на защита на физическите лица, осигурено от регламента.
 • 11.2 В случай, че Организаторът ще осъществява трансфер на лични данни на трета държава или на международна организация извън ЕС, този трансфер се извършва в съответствие с фирмена процедура за трансфер на данни извън ЕС, а субектите на данните се уведомяват предварително, като се изисква тяхното съгласие за предаване на лични данни.
12. Лица, на който се предоставят личните ви данни

Възможно е Организаторът да предава ваши лични данни на трети лица, които имат отношение към обработването или са обработващи на личните данни, на административни структури и органи на изпълнителната власт и други, или на свързани с Организатора лица (за целите на финансовите отчети). Във всички случаи, предаването на лични данни от Организатора се извършва за изпълнение на целите за обработване и при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

13. Нарушения и Уведомяване за нарушения
 • 13.1 „Нарушение на сигурността на лични данни” означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин от Организатора.
 • 13.2 В случай на нарушение на сигурността на личните данни, при което съществува вероятност да се породи риск за правата и свободите на физическите лица, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрало за него, Организаторът уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.
 • 13.3 Ако Организаторът установи нарушение на сигурността на личните ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Организаторът може да не ви уведомява, ако:

 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността
 • е взел в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
14. Промени в политиката за поверителност

Организаторът има право да актуализира, като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.